Neler yeni

MüşavirTR

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ​


07 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31712

TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
Üst Alt