4857 İş Kanunu Maddeleri

İş Kanunu Madde 122 : Yürütme

Yürütme Madde 122 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İş Kanunu Madde 121 : Yürürlük

Yürürlük Madde 121 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İş Kanunu Geçici Madde 11 :

Geçici Madde 11 – (Ek:23/7/2020-7252/6 md.) Manisa ili Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu 3213 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan...

İş Kanunu Geçici Madde 10 :

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)(2) Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25...

İş Kanunu Geçici Madde 9 :

Geçici Madde 9- (Ek:21/2/2019-7166/12 md.) (İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 tarihli ve E.:2019/42, K.:2019/73 sayılı Kararı ile.) İcra takiplerinde rücu edilmeyecek kısma ilişkin o...

İş Kanunu Geçici Madde 8 :

Geçici Madde 8- (Ek: 12/10/2017-7036/16 md.) Ek 3 üncü madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanı...

İş Kanunu Geçici Madde 7 :

Geçici Madde 7 – (Ek: 6/5/2016-6715/5 md.) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce 7 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bir işçinin yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılm...

İş Kanunu Geçici Madde 6 :

Geçici Madde 6 – Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun  yürürlüğe  gireceği  tarihe  kadar  işçilerin  kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanun...

İş Kanunu Geçici Madde 5 :

Geçici Madde 5 – 1475 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan oranlar, bu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından ...

İş Kanunu Geçici Madde 4 :

Geçici Madde 4 – Mülga 3008 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri haklarında uygulanmayanlar için, bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinde sözü edilen kıdem tazminatı hakkı 12.8.1967 tarihind...

İş Kanunu Geçici Madde 3 :

Geçici Madde 3 – 1475 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan asgari ücret kararı, bu Kanunun 39 uncu Maddesine göre tespit yapılıncaya kadar yürürlükte kalır.

İş Kanunu Geçici Madde 2 :

Geçici Madde 2 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)

İş Kanunu Geçici Madde 1 :

   Geçici Madde 1 – Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü madde...

İş Kanunu Ek Madde 3 : Zamanaşımı süresi

Zamanaşımı süresi Ek Madde 3- (Ek: 12/10/2017-7036/15 md.) İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı sür...

İş Kanunu Ek Madde 2 : Mazeret izni

Mazeret izni Ek Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 md.) İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde is...

İş Kanunu Ek Madde 1 : Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri

Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri Ek Madde 1 – (Ek: 6/2/2014-6518/59 md.) Korumalı işyerlerinde çalıştırılan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal eng...

İş Kanunu Madde 120 : Yürürlükten kaldırılan hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 120 – 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İş Kanunu Madde 119 : Yönetmelikler

   Yönetmelikler Madde 119 – Bu  Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde çıkartılır.

İş Kanunu Madde 118 :

Madde 118 – (5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

İş Kanunu Madde 117 :

Madde 117 – (5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  • 1
  • 2
  • 7