193 Gelir Vergisi Kanunu Maddeleri

193 Gelir Vergisi Kanunu Madde 1 : Mevzuu

Kanun Numarası                        : 193 Kabul Tarihi                                : 31/12/1960 Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih  : 6/1/1961         Sayı     : 10700 Yayımlandığı Düstur                

193 Gelir Vergisi Kanunu Madde 89 : Diğer indirimler

Diğer indirimler(1)(2)(3)(4) Madde 89- (Değişik:16/7/2004-5228/28 md.) Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: 1. (Değişik:

193 Gelir Vergisi Kanunu Madde 91 :

Madde 91 – (Değişik: 18/4/1984-2995/1 md.) Yıllık beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit olunur.

193 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 59 :

Geçici Madde 59- (Ek:10/11/2001-4710/1 md.) 31.12.2007 tarihine kadar, 26.7.2001-31.12.2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri

193 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 61 :

Geçici Madde 61- (Ek: 9/4/2003-4842/17 md.) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla

193 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 89 :

Geçici Madde 89-  (Ek:18/1/2019-7162/4 md.) 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları,