193 Gelir Vergisi Kanunu Madde 87 : İhtiyari toplama ve beyan

İhtiyari toplama ve beyan:

Madde 87 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)