193 Gelir Vergisi Kanunu Madde 50 : Götürü usule tabi olmanın şartlarını takvim yılı içinde kaybedenler

Götürü usule tabi olmanın şartlarını takvim yılı içinde kaybedenler:

Madde 50 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)