193 Gelir Vergisi Kanunu Madde 10 : Küçük çiftçi muaflığı

İKİNCİ BÖLÜM

Vergiden Muaf Çiftçiler

Küçük çiftçi muaflığı:

Madde 10 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)