193 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 52 :

Geçici Madde 52 – (Ek: 22/7/1998-4369/54 md.)

1/7/1998 tarihinden sonra elde edilen ücretler için, bu tarih itibariyle mevcut vergi matrahı dikkate alınarak, bu Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendine göre yapılacak tevkifatlara münhasır olmak üzere aşağıdaki tarife uygulanır.

1.000.000.000 liraya kadar                                                                                       % 20

2.000.000.000 liranın 1.000.000.000 lirası  için 200.000.000 lira, fazlası                % 25

4.000.000.000 liranın 2.000.000.000 lirası  için 450.000.000 lira, fazlası                % 30

8.000.000.000 liranın 4.000.000.000 lirası  için 1.050.000.000 lira,fazlası              % 35

16.000.000.000 liranın 8.000.000.000 lirası  için 2.450.000.000 lira, fazlası           % 40

16.000.000.000 liradan fazlasının 16.000.000.000 lirası için 5.650.000.000 lira, fazlası % 45