193 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 32 :

Geçici Madde 32 – (Ek:3/12/1988-3505/18 md.; iptal:Ana Mah.’nin 7/11/1989 tarih ve E. 1989/6. K. 1989/42 sayılı Kararıyla.)