193 Gelir Vergisi Kanunu Ek Madde 6 : Muhasebe usulü

Muhasebe usulü:

Ek Madde 6 – (Mülga: 9/4/2003-4842/37 md.)